مقاله


کد مقاله : 13940922131335000711

عنوان مقاله : تأثیر رقابت و همکاری اعضای اصلی سازمان شانگهای در اهداف و عملکرد آن؛ 2001-2013

نشریه شماره : 4 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 1324

فایل های مقاله : 2/68 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا سیمبر rezasimbar@hotmail.com استاد دکترا
2 مهدی هدایتی شهیدانی Mehdi.hedayati88@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در منطقۀ آسیای مرکزی ایجاد و گسترش موضوع خلاء قدرت در فضای پس از جنگ سرد، موجب ‌حساسیت و توجه بازیگران منطقه به ایجاد ساختار همگرایانه شد. تشکیل سازمان همکاری‌های شانگهای نشان‌دهندۀ این حساسیت و عزم اعضای مؤسس آن نسبت به مسائل بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی است. حضور روسیه و چین به‌مثابۀ دو قدرت هسته‌ای و اقتصادی، در کنار خُرده بازیگرانی که با مسائل متعدد اجتناب ناپذیر مواجه بودند، موجب شد تا ماهیت این ساختار منطقه‌ای در عین وجودِ چارچوب همکاری‌جویانه، نشانه‌هایی از رقابت و تعارض را نیز در چگونگی مواجه با بحران‌های امنیتی در خود داشته باشد. در این مقاله برای تبیین ماهیت نظام ارتباطی حاکم بر روابط اعضای سازمان شانگهای از رهیافت مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای استفاده شده است. تلاش خواهد شد تا فرضیه مقاله؛ «گردهم‌آمدن رویکرد‌های متفاوت در شانگهای منجر به گسترش روابط همکاری‌جویانه، و در عین حال رقابتی و منفعت‌گرا میان اعضای آن شده است»، به‌وسیلۀ متغیرهایی همچون مسائل تاریخی، شاخصه‌های ژئوپلیتیکی و ابزارهای اقتصادی مورد آزمایش قرار گیرد.