مقاله


کد مقاله : 139505171511265002170

عنوان مقاله : نقش و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه در صندوق بین‌المللی پول پس از بحران جهانی 2008

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 780

فایل های مقاله : 440 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سهراب شهابی shahabiss@yahoo.com دانشیار دکترا
2 حسن شاه بیگ hassankhordad@hotmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین‌المللی پول بوده است که مهم‌ترین آنها را می‌توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی‌‌، نظام وام‌دهی و منابع پولی صندوق بین‌المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال‌توسعه در این نظام‌‌ و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008‌‌، مقاله حاضر به‌دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این‌ دسته از کشورها در صندوق بین‌المللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس‌‌، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن‌‌، به موضوع تحولات صندوق بین‌المللی پول پرداخته شده‌است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال‌توسعه و ارائه وضعیت‌های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق‌‌، موقعیت کشورهای درحال‌توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بین‌المللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بین‌المللی پول به ایجاد تغییرات قابل‌توجهی برای تمامی کشورهای درحال‌توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته‌اند.