مقاله


کد مقاله : 13960404135355003038

عنوان مقاله : نهادهای بین‌المللی؛ مدل‌سازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیست

نشریه شماره : 7 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 534

فایل های مقاله : 1.06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اکبر کیانی Aliakbarkiani@cmess.ir - دکترا

چکیده مقاله

موضوع نهادهاي بين‌المللي از مباحث اصلي مطالعات بين‌الملل است. به‌واقع، هر نهاد بين‌المللی ازجمله بازيگران عرصه جهاني در نظر گرفته مي‌شود، اما کمتر نظير ديگر بازيگران، قابليت‌هاي عملياتي اين نهادها در فرايند تغييرات دروني مورد توجه قرار مي‌گيرد. به‌خصوص اين ضعف به خاطر دشواري کمّی‌سازی اين بُعد از مباحث مرتبط با نهادهاست. عموماً در مطالعات مربوط به اشارات کيفي که از برداشت‌هاي شخصي و حسي تحلیلگر نشئت مي‌گيرد، به اين موارد بسنده مي‌شود. با توجه به اهميت گروه‌هاي همکاري در حکمراني جهاني، در اين مطالعه درصدد پاسخ به اين پرسش کليدي هستيم که: دقیقاً مقدار تغيير عملکرد نهاد بين‌المللي مورد نظر ما يعني گروه پنج در فرايند گسترش تا گروه بیست چقدر بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش در تحقيقي کاربردي با استفاده از روش‌های رياضي به استخراج معادله‌اي دست مي‌يابيم و با استخراج داده‌هاي مرتبط از بانک جهاني به ارزيابي نتايج مي‌پردازيم. اين الگو در مورد همه نهادهاي بين‌المللي کاربرد دارد و در اين مطالعه، بالاترين کارایی برای گروه هفت و کمترين برای گروه هشت به دست می‌آید.