• صفحه اصلی
  • تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139912135015726 بازدید : 3045 صفحه: 65 - 91

نوع مقاله: پژوهشی