• فهرست مقالات علی رزمخواه

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش سازمان‌های بین‌المللی در تحقق حق بر غذا
    فرهاد  طلایی علی رزمخواه
    حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی‌ است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگر‌چه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بین‏المللی بر عهده دولت‌ها قرار گرفته‌ است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالی چکیده کامل
    حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی‌ است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگر‌چه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بین‏المللی بر عهده دولت‌ها قرار گرفته‌ است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در سطح بین‌الملل، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر، این پرسش را بر می‌انگیزد که نقش سازمان‌های بین‌المللی در برآورده کردن حق بر غذای بشری چیست و سازمان‌های بین‌الملل چگونه این نقش را ایفا می‌نمایند. این مقاله نشان می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی نقش مؤثر و بی‌بدیلی در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین‏المللی دارند. همچنین بیان می‌شود که این نهادها از جنبه‌های مختلفی به مسائل مرتبط با دستیابی به حق بر غذا ‌می‌پردازند. در نهایت نتیجه گرفته می‌شود که هدف از این فعالیت‌ها، دستیابی به حق بر غذای بشری، به‌ویژه برای مردمان تنگدستی‌ است که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شده‌اند. پرونده مقاله