نمایه شده  عنوان آدرس
1 نورمگز www.noormags.ir/view/fa/magazine/1709/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c
2 مگیران www.magiran.com/magazine/6710
3 سیویلیکا https://www.magiran.com/
4 پایگاه علوم استنادی جهان اسلام https://isc.ac/en
5 پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa
6 پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/