شناسنامه


صاحب امتیاز:                                     پژوهشکده تحقیقات راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر مسئول:                                     دکتر علی‌اکبر ولایتی 

سردبیر:                                            دکتر نسرین مصفا 

رئیس شورای سیاست‌گذاری:                 بهرام قاسمی

مدیر اجرایی:                                     محمد قیصری 

شاپا:                                               6701-2345

چاپ، لیتوگرافی و صحافی:                    انتشارات معاونت اجرایی و اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک

ناظر چاپ:                                        مصطفی اعلائی حیدری