اهداف و چشم انداز


هدف از انتشار فصل‌نامه سازمان‌های بین‌المللی، بسترسازی پژوهشی به منظور ایجاد پیوند میان مباحث مرتبط با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با مسائل اجرایی و سیاست‌گذاری است. در این راستا مقالات علمی و پژوهشی که در حوزه‌های موضوعی مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی، سیاست خارجی، امنیت بین‌الملل، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات راهبردی و مطالعات میان‌رشته‌ای ماهیت پژوهشی اصیل و بدیع داشته و شامل حیطه های موضوعی ذیل باشند، برای بررسی و چاپ پذیرفته می‌شوند؛

 حوزه‌های موضوعی فعالیت فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی:

نقد و ارزیابی کارویژه‌های جهانی و منطقه‌ای سازمان‌های بین‌المللی؛

ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل اقدامات سازمان‌های بین‌المللی؛

چشم‌انداز نظم و صلح بین‌الملل.

 امنیت بین‌الملل:

تهدیدات نوین منطقه‌ای و بین‌المللی؛

تهدیدات سایبری، زیست محیطی و بیولوژیکی؛

ابعاد جدید امنیتی و راهبردهای دفاعی و نظامی.

 اقتصاد سیاسی بین‌الملل:

اقتصاد سیاسی تحریم‌های بین‌المللی؛

تجارت منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی؛

سیاست خارجی توسعه‌گرا.

 حقوق بین‌الملل:

اصول حقوقی ناظر بر روابط بین‌الملل؛

کنوانسیون‌ها، معاهدات و توافقات بین‌المللی؛ 

حقوق بین‌الملل در دوران گذار نظام بین‌الملل.

 مطالعات منطقه‌ای:

جهانی شدن و منطقه‌گرایی؛

محیط امنیتی و جغرافیای سیاسی غرب آسیا؛

منطقه‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.

 مطالعات راهبردی:

آینده‌پژوهی و راهبردنگاری؛

جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛

مسائل راهبردی محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران.

 مطالعات میان‌رشته‌ای:

هیدروپلیتیک جنوب غربی آسیا؛

تغییرات اقلیمی و امنیت بین‌الملل؛

مطالعات زنان و روابط بین‌الملل.