اخبار نشریه

آمادگی برای دریافت مقالات برای شماره 16

فصلنامه سازمان های بین المللی برای شماره 16 یعنی پاییز 1400 آماده دریافت مقالات نویسندگان و  پژوهشگران محترم است.