محمدرضا مجیدی دانشیار
mmajidi@ut.ac.ir دکترا
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام