سیدقاسم زمانی استاد
dr_gh_zamanii@yahoo.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی