سید‌محمد‌کاظم سجادپور استاد
sajjadpour@sir.ac.ir دکترا
دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه