محمدجواد ظریف استاد
zarif@141.com دکترا
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه