• فهرست مقالات علی  مشهدی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش زبان استراتژیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین‌المللی
    علی مشهدی سید محمدحسین میرزاده
    امروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین‏الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان‌رشته‌ای قرار گرفته است. در این راستا می‏توان کاربردی‌بودن فریم‌های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل دخیل دانست. در چکیده کامل
    امروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین‏الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان‌رشته‌ای قرار گرفته است. در این راستا می‏توان کاربردی‌بودن فریم‌های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل دخیل دانست. در مقوله فریم‏های شناختی، پرسشی که مطرح می‏شود این است که آیا می‏توان میان زبان استراتژیک و متن حقوقی بین‏الملل نسبتی یافت؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی این پرسش، مدعی است که فریم‏های ذهنی و زبان استراتژیک در فرایند تفسیر اسناد در حقوق بین‏الملل دخیل هستند؛ چنان‏که وقتی از اصطلاح «دیوار حائل» به‌جای «حصار امنیتی» استفاده می‏شود یا «آزادسازی» به‌جای «مداخله نظامی» مورد بحث قرار می‏گیرد. موضوعی که نشان می‏دهد دولت‏ها قادرند فریم مثبت یا منفی را به ذهن مخاطبان خود انتقال دهند و به‌نوعی متن و سند حقوقی بین‏المللی را از تصمیم خود متأثر کنند. پرونده مقاله