• فهرست مقالات  

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی مقوله صلح در اسناد و رویه فدراسیون بین‏المللی فوتبال (فیفا)
    حمیدرضا اکبرپور
    فدراسیون بین‏المللی فوتبال (فیفا)، یکی از سازمان‏های بین‏المللی غیردولتی است که به صورت فعال در مسائل جامعۀ بین‏المللی نقش‏آفرینی می‏کند؛ یکی از این اهداف «مسئله صلح» است. پرسش اساسی این پژوهش نیز در باب نقش «فیفا» در ایجاد و تثبیت صلح می‌باشد. از دهۀ هشتاد میلادی، نقش‏ چکیده کامل
    فدراسیون بین‏المللی فوتبال (فیفا)، یکی از سازمان‏های بین‏المللی غیردولتی است که به صورت فعال در مسائل جامعۀ بین‏المللی نقش‏آفرینی می‏کند؛ یکی از این اهداف «مسئله صلح» است. پرسش اساسی این پژوهش نیز در باب نقش «فیفا» در ایجاد و تثبیت صلح می‌باشد. از دهۀ هشتاد میلادی، نقش‏آفرینی گسترده فیفا با مشارکت سایر نهاد‏های بین‏المللی فعال در زمینه صلح به‌ویژه سازمان ملل متحد و زیر‏مجموعه‏‏های آن شروع شد. این مشارکت‏ها ریشه در اساسنامه این سازمان دارد که در بندهای متعدد، زمینه حضور فعال فیفا را در بسترهای مختلف؛ از جمله حقوق بشر، منع تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی فراهم کرده است که به نوبه خود باعث بستر‏سازی برای ایجاد صلح و یا تثبیت صلح در شرایط دشوار شده است. رویه این سازمان نیز حاکی از توان مضاعف فیفا دارد که با اجرای مشترک برنامه‏هایی نظیر «اتحاد برای کودکان، متحد برای صلح»، «دوستان فوتبال»، «فوتبال برای امید» و «فوتبال برای صلح»، نقش مؤثری در فرایند ایجاد و تثبیت صلح در مناطق بحران‏زده‏ای همچون بالکان، فلسطین اشغالی، افغانستان، آفریقا و سایر مناطق دنیا دارد. چشم‏انداز فیفا نیز بیش از پیش حاکی از توجه به مسئلۀ صلح و فعالیت در این زمینه است. این امر به‌ویژه با توجه به گسترش ارتباطات بین فیفا و سایر سازمان‏های فعال در زمینه صلح و اهمیت مسئلۀ مسئولیت اجتماعی فیفا، ملموس است. در این پژوهش از روش توصیفی_تحلیلی برای تشریح و تبیین منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. پرونده مقاله