• فهرست مقالات شاهرخ شاکریان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مسئولیت بین‌المللی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره همکاری‌های صلح‌آمیز
    شاهرخ شاکریان
    هدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان‌ منع سلاح‌های شیمیایی در قبال همکاری‌های صلح‌آمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بین‌المللی این ساز چکیده کامل
    هدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان‌ منع سلاح‌های شیمیایی در قبال همکاری‌های صلح‌آمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بین‌المللی این سازمان در فرضی است که چنین تعهدی را نقض کرده باشد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در چه شرایطی و بر‌پایه چه فروضی می‌توان این سازمان را در قبال تعهداتش به ارتقای همکاری‌های صلح‌آمیز بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های شیمیایی مسئول دانست؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در قبال همکاری‌های بین‌المللی مندرج در ماده 11 کنوانسیون تعهداتی منجز و قطعی دارد. همچنین بنابر تفسیر ارائه‌شده در این مقاله، گروه استرالیا که اعضای آن همگی عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی هستند، از این‌جهت که بر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کنوانسیون افزوده، با کنوانسیون ناسازگار است و در نتیجه اعضای آن در وضعیت نقض کنوانسیون به‌سر می‌برند. پرونده مقاله