• فهرست مقالات سیدعلی طباطبایی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - کنگره آمریکا و اصلاحات سازمان‌ملل متحد
    سیدعلی طباطبایی ناهید فراهانی
    کنگره برجسته‌ترین و مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار بر عملکرد مقامات آمریکا نسبت به سازمان‌ملل است که نقش مهمی در شکل‌دادن به سیاست‌های این کشور نسبت به سازمان‌ملل دارد. به‌باور برخی از اعضای کنگره، با توجه به موقعیت منحصربه‌فرد آمریکا در صحنه جهانی و نیز در سازمان ملل، این کشو چکیده کامل
    کنگره برجسته‌ترین و مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار بر عملکرد مقامات آمریکا نسبت به سازمان‌ملل است که نقش مهمی در شکل‌دادن به سیاست‌های این کشور نسبت به سازمان‌ملل دارد. به‌باور برخی از اعضای کنگره، با توجه به موقعیت منحصربه‌فرد آمریکا در صحنه جهانی و نیز در سازمان ملل، این کشور باید نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل داشته باشد. با توجه به این‌که حق عضویت آمریکا در سازمان‌ملل که روندی رو به افزایش دارد، توسط کنگره این کشور تأمین می شود، پر‌واضح است که چرا اصلاحات مدیریتی و بودجه سازمان‌ملل در اولویت دولت و کنگره آمریکا قرار می‌گیرد. تاکنون قوانین بسیاری در رابطه با اصلاحات در سازمان ملل به‌تصویب رسیده‌اند. برخی نمایندگان کنگره بر این باورند که قوانین تصویب‌شده، توانسته است اهداف این کشور را در سازمان ملل تحقق بخشد. پرونده مقاله