• فهرست مقالات عنایت‌الله  یزدانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ضرورت تقسیم قدرت در شورای امنیت؛ ارائه الگویی کثرت‌گرایانه
    عنایت‌الله  یزدانی روح الله  زمانیان
    در سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان‌ملل به‌عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، با توجه به قدرت سیاسی‌‌، اقتصادی‌‌، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل‌دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت چکیده کامل
    در سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان‌ملل به‌عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، با توجه به قدرت سیاسی‌‌، اقتصادی‌‌، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل‌دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بین‌الملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت‌‌، به‌نظر می‌رسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر‌‌، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکت‌دادن قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تأثیرگذار بر ساختار نظام بین‌الملل‌ را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرت‌گرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نگاشته شده است پرونده مقاله