مدير مسئول

محمدرضا مجیدی دانشیار
mmajidi@ut.ac.ir دکترا

سردبیر

نسرین مصفا استاد
Nmosaffa@ut.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران

هیئت تحریریه

‌سیدداوود آقایی استاد
davood_aghaee2003@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران
ابراهیم بیک زاده استاد
ebeigzadeh@hotmail.com دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
سیدقاسم زمانی استاد
dr_gh_zamanii@yahoo.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین رنجبریان استاد
ranjbarian@gmail.com دکترا
دانشگاه تهران
سید‌محمد‌کاظم سجادپور استاد
sajjadpour@sir.ac.ir دکترا
دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد
reza_ziae_bigdeli@yahoo.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
محمدجواد ظریف استاد
zarif@141.com دکترا
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
اصغر کیوان حسینی استاد
a.keivan.ir@gmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی