• فهرست مقالات سمیرا محسنی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رویکردهای رقیب و تجزیه‌وتحلیل نهادها و سازمان‌های بین‌المللی‌‌، صلح و امنیت و عدالت
    سیدعبدالعلی قوام سمیرا محسنی
    تجزیه‌وتحلیل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌‌‌، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریه‌های متعارض در چارچوب هستی‌شناسی‌‌‌، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی‌‌های گوناگون‌‌‌ می‌تواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط ‌‌بین‌الملل کمک کرده و تصویری واقعی‌تر از نهادها‌‌‌، فرایندها و روید چکیده کامل
    تجزیه‌وتحلیل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌‌‌، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریه‌های متعارض در چارچوب هستی‌شناسی‌‌‌، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی‌‌های گوناگون‌‌‌ می‌تواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط ‌‌بین‌الملل کمک کرده و تصویری واقعی‌تر از نهادها‌‌‌، فرایندها و رویدادهای بین‌المللی به‌دست دهد. طبیعی است که تحلیل دقیق پدیده‌های مزبور به قوت و ضعف نظریه‌های جریان اصلی و انتقادی در تبین و توضیح بهتر و واقعی‌تر مقولات مزبور بستگی دارد. پرونده مقاله