• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - فرصت‌ها و محدوديت‌هاي دوران رياست جمهوری اسلامی ايران بر جنبش عدم تعهد
    محمود خاني جوي‌آباد مصطفی زهرانی
    در اين مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از ميان فرضيات موجود پيرامون نقش و كاركرد اين سازوكار، بر فرضيه "امكان بهينه نمودن کارایی و تسريع روند تجديد ساختار اين سازوكار، به‌ويژه با اغتنام فرصت دوران سه‌ساله رياست جمهوري اسلامي ايران" تمركز شده و با ارائه پيش چکیده کامل
    در اين مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از ميان فرضيات موجود پيرامون نقش و كاركرد اين سازوكار، بر فرضيه "امكان بهينه نمودن کارایی و تسريع روند تجديد ساختار اين سازوكار، به‌ويژه با اغتنام فرصت دوران سه‌ساله رياست جمهوري اسلامي ايران" تمركز شده و با ارائه پيشنهادات محتوایي و كاربردي، كيفيت پيشبرد اين فرضيه نقد و ارزيابي شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می‌دهد که پس از فروپاشي شوروي، جنبش عدم تعهد به‌صورت تدريجي و روزافزون به قهقرا رفته است. اعضاي برجسته جنبش شامل هند، اندونزي (از بنيانگذاران اوليه)، آفريقاي جنوبي و حتي عربستان سعودي جذب گروه 20 شده و قدرت‌هاي بزرگ ديگري همچون چين، آرژانتين، برزيل و مكزيك نیز گرايش روزافزوني به همزيستي مسالمت‌آميز با قدرت هژمون پيدا كرده‌اند؛ در حالي‌كه جمهوري اسلامي ايران روش منحصر به‌فردي را جهت تحقق اصول و اهداف جنبش در پيش گرفته است. كيفيت اثرگذاري جمهوري اسلامي ايران در ظرفيت رئيس شانزدهمين كنفرانس جنبش و عضويت در ترويكاي آن طي پيشنهادات گوناگون در مقاله بررسي شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مطالعه سازه انگارانه سازمان های بین المللي و امکانات پژوهشي
    نگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظ چکیده کامل
    نگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظری سازه انگاری و برنامه پژوهشی آن نشان می دهد که چگونه این رویکرد می تواند هدایتگر تحقیقات در زمینه سازمان های بین المللی باشد. سازه انگاری با توجه به بحث هایی چون قوام متقابل کارگزار و ساختار ، بیناذهنیت ، رابطه میان قواعد و قیادت ، قاعده آفرینی ، بازتولید و تغییر قواعد ، هویت سازی و فرهنگ سازمانی می تواند زمینه هایی برای پژوهش در سازمان های بین المللی بگشاید. این نوشته نشان می دهد که چگونه برخی از این امکانات پژوهشی در عمل زمینه تحقیقات تجربی شده اند و در عین حال تا چه حد زمینه های ناب برای مطالعه سازمان های بین المللی وجود دارد. واژگان کلیدی: پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مطالعه سازه انگارانه سازمان های بین المللي و امکانات پژوهشي
    حمیرا مشیرزاده
    نگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظ چکیده کامل
    نگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظری سازه انگاری و برنامه پژوهشی آن نشان می دهد که چگونه این رویکرد می تواند هدایتگر تحقیقات در زمینه سازمان های بین المللی باشد. سازه انگاری با توجه به بحث هایی چون قوام متقابل کارگزار و ساختار ، بیناذهنیت ، رابطه میان قواعد و قیادت ، قاعده آفرینی ، بازتولید و تغییر قواعد ، هویت سازی و فرهنگ سازمانی می تواند زمینه هایی برای پژوهش در سازمان های بین المللی بگشاید. این نوشته نشان می دهد که چگونه برخی از این امکانات پژوهشی در عمل زمینه تحقیقات تجربی شده اند و در عین حال تا چه حد زمینه های ناب برای مطالعه سازمان های بین المللی وجود دارد. واژگان کلیدی: پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رویکردهای رقیب و تجزیه‌وتحلیل نهادها و سازمان‌های بین‌المللی‌‌، صلح و امنیت و عدالت
    سیدعبدالعلی قوام سمیرا محسنی
    تجزیه‌وتحلیل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌‌‌، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریه‌های متعارض در چارچوب هستی‌شناسی‌‌‌، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی‌‌های گوناگون‌‌‌ می‌تواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط ‌‌بین‌الملل کمک کرده و تصویری واقعی‌تر از نهادها‌‌‌، فرایندها و روید چکیده کامل
    تجزیه‌وتحلیل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌‌‌، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریه‌های متعارض در چارچوب هستی‌شناسی‌‌‌، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی‌‌های گوناگون‌‌‌ می‌تواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط ‌‌بین‌الملل کمک کرده و تصویری واقعی‌تر از نهادها‌‌‌، فرایندها و رویدادهای بین‌المللی به‌دست دهد. طبیعی است که تحلیل دقیق پدیده‌های مزبور به قوت و ضعف نظریه‌های جریان اصلی و انتقادی در تبین و توضیح بهتر و واقعی‌تر مقولات مزبور بستگی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه در صندوق بین‌المللی پول پس از بحران جهانی 2008
    سهراب شهابی حسن شاه بیگ
    بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین‌المللی پول بوده است که مهم‌ترین آنها را می‌توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی‌‌، نظام وام‌دهی و منابع پولی صندوق بین‌المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه ب چکیده کامل
    بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین‌المللی پول بوده است که مهم‌ترین آنها را می‌توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی‌‌، نظام وام‌دهی و منابع پولی صندوق بین‌المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال‌توسعه در این نظام‌‌ و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008‌‌، مقاله حاضر به‌دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این‌ دسته از کشورها در صندوق بین‌المللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس‌‌، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن‌‌، به موضوع تحولات صندوق بین‌المللی پول پرداخته شده‌است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال‌توسعه و ارائه وضعیت‌های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق‌‌، موقعیت کشورهای درحال‌توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بین‌المللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بین‌المللی پول به ایجاد تغییرات قابل‌توجهی برای تمامی کشورهای درحال‌توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - چیستى و چرایى آنزوس؛ نگاهى به گذشته و آینده پیمان امنیتى استرالیا، نیوزیلند و ايالات‌متحده آمریكا
    نسرین مصفا احمد حیدربیگی
    پیمان امنیتی میان سه کشور استرالیا، زلاندنو و ايالات‌متحده آمریکا که به‌اختصار آنزوس نامیده می‌شود، در سپتامبر 1951 درشهر سانفرانسیسکو با هدف حفظ امنیت در منظقه اقیانوسیه منعقد شد؛ چرا که مسائلی همچون گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا، تهدید بالقوه نیروی نظامی ژاپن و وجود چکیده کامل
    پیمان امنیتی میان سه کشور استرالیا، زلاندنو و ايالات‌متحده آمریکا که به‌اختصار آنزوس نامیده می‌شود، در سپتامبر 1951 درشهر سانفرانسیسکو با هدف حفظ امنیت در منظقه اقیانوسیه منعقد شد؛ چرا که مسائلی همچون گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا، تهدید بالقوه نیروی نظامی ژاپن و وجود بحران‌های قانون اساسی کشورهای تازه استقلال‌یافته، ازجمله موضوعاتی بود که امنیت این منطقه پس از جنگ جهانی دوم و همچنین تحولات امنیت این سه کشور را نیز تهدید می‌کرد. پرسش اصلی این مقاله پیرامون زمینه پایداری این پیمان پس از تحولات پایان جنگ سرد در عرصه بین‌المللی است. به‌طور کلی، این پیمان بعد از جنگ سرد راهبرد خود را بر مقابله با سیاست‌های قدرت‌طلبانه چین و روسیه و نیز مقابله با تهدیدات بالقوه یا نفوذ این دو کشور در منطقه اقیانوس‌آرام بنا نهاده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ضرورت تقسیم قدرت در شورای امنیت؛ ارائه الگویی کثرت‌گرایانه
    عنایت‌الله  یزدانی روح الله  زمانیان
    در سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان‌ملل به‌عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، با توجه به قدرت سیاسی‌‌، اقتصادی‌‌، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل‌دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت چکیده کامل
    در سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان‌ملل به‌عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، با توجه به قدرت سیاسی‌‌، اقتصادی‌‌، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل‌دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بین‌الملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت‌‌، به‌نظر می‌رسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر‌‌، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکت‌دادن قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تأثیرگذار بر ساختار نظام بین‌الملل‌ را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرت‌گرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نگاشته شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ایالات‌متحده آمریکا و ديوان كيفري بين‌المللي در دوره باراک اوباما؛ نوسان ميان امتناع و امكان
    رضا  موسی‌زاده هادی  گلریز
    روابط ایالات‌متحده آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی آمیزه‌ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه‌های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش‌های موجود در روابط با دیوان کیفری بین‌المللی در برهه‌ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالا چکیده کامل
    روابط ایالات‌متحده آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی آمیزه‌ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه‌های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش‌های موجود در روابط با دیوان کیفری بین‌المللی در برهه‌ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالات‌متحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با این‌حال، ایرادات مقامات اين كشور به ديوان كيفري بين‌المللي ديري نپایيد و در پایان دوران ریاست‌جمهوری جورج‌بوش و با آگاهی از ظرفیت‌ها و ارزش‌های ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بین‌المللی، این تقابل و رويارويي به‌نفع تعامل سازنده به‌تدریج کنار گذاشته شده است. در سال‌های اخیر- به‌ویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالات‌متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی دستخوش تغییري بنیادین و همه‌جانبه شده و ایالات‌متحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بین‌المللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را به‌عنوان یکی از مؤثر ترین نهاد‌های قضایی بین‌المللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونت‌بار بین‌المللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بین‌المللی از سر بگیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - راهبردها و مؤلفه‌های سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا
    علی صباغیان ابراهیم باقری
    اتحادیه اروپا در سال٢٠١٤‌‌، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینه‌ها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ چکیده کامل
    اتحادیه اروپا در سال٢٠١٤‌‌، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینه‌ها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ تجارت را در چارچوب یک سیاست تنظیم‌کننده به نام سیاست تجاری مشترک انجام می‌دهد. اکنون ‌که اروپا به بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان تبدیل‌شده است، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که راهبردهای سیاست تجاری اتحادیه اروپا چیست؟ ابزارهای پیشبرد‌‌، سازوکار‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری این سیاست کدام است؟ اهداف اصلی اتحادیه از سیاست تجاری مشترک چیست؟ با توجه به اهمیت شناخت دقیق ابعاد سیاست تجاری اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از شرکای آن‌‌، این مقاله ضمن پاسخ به پرسش‌های بالا‌‌، درصدد شناخت و تحلیل چگونگی اجرای سازوکار‌های سیاست مشترک تجاری اتحادیه اروپا و بررسی ابعاد مختلف آن است. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روش‌شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف استفاده می‌کند پرونده مقاله