خ

  • خالوزاده.سعید چالش در سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپایی و امریکا [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1392]
  • خاني جوي‌آباد.محمود فرصت‌ها و محدوديت‌هاي دوران رياست جمهوری اسلامی ايران بر جنبش عدم تعهد [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1393]
  • خلیلی.محسن بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1392]
  • خورشیدی.ناصر حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزه‌های همپوشانی [ دوره5, شماره 14 - بهار سال 1401]