س

  • سازمند.بهاره رژیم‌‌سازی چین در خلیج‌فارس؛ واکاوی منطقه آزاد تجاری چین و شورای همکاری خلیج‌فارس [ دوره4, شماره 13 - زمستان سال 1400]
  • سجادپور.سید محمدکاظم جهانی‌شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان‌های بین‌المللی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1392]
  • سجادپور.سید محمدکاظم قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی؛ ماهیت تحول دوران پساجنگ سرد [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1392]
  • سررشته ایزدموسی.فاطمه بررسی تطبیقی قانون تأمین اجتماعی ایران در حوزه زنان با اسناد سازمان بین‌المللی کار [ دوره3, شماره 9 - زمستان سال 1398]
  • سلطانی.سیامک ساختار جدید شورای امنیت؛ نیاز هژمونی قدرت [ دوره3, شماره 6 - بهار سال 1398]
  • سلیمی.صادق چالش‌های دیوان بین‌المللی کیفری در رابطه با اصل منع بی‌کیفری؛ مطالعه موردی داعش [ دوره3, شماره 6 - بهار سال 1398]
  • سواری.حسن ارزیابی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولت‌ها [ دوره3, شماره 6 - بهار سال 1398]
  • سیمبر.رضا تأثیر رقابت و همکاری اعضای اصلی سازمان شانگهای در اهداف و عملکرد آن؛ 2001-2013 [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1392]
  • سیمبر.رضا ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادیِ چین با بلوک‌های تجاری منتخب مطالعه تطبیقی؛ شورای همکاری خلیج‌فارس و اوراسیا [ دوره4, شماره 13 - زمستان سال 1400]