ص

  • صادقی شاهدانی.مهدی تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه [ دوره4, شماره 12 - پاییز سال 1400]
  • صادقی.سیدشمس‌الدین ژئوپلیتیک انرژی ایران و رویکرد اتحادیه اروپا [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1392]
  • صالحی.حمید سیاست خارجی چین و تحول الگوی رأی‌دهی آن در شورای امنیت [ دوره4, شماره 13 - زمستان سال 1400]
  • صباغيان.علي راهبردها و مؤلفه‌های سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا [ دوره2, شماره 5 - بهار سال 1393]
  • صفری.عسگر استراتژی سیاسی و نظامی ناتو در چشم‌انداز 2030 و پیامدهای جهانی [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال 1401]
  • صفری.عسگر چندجانبه‏گرایی فدراسیون روسیه در آسیا - اقیانوسیه؛ مطالعۀ موردی آ سه آن و اَپِک [ دوره4, شماره 12 - پاییز سال 1400]