ک

  • کارگر.امیر تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه [ دوره4, شماره 12 - پاییز سال 1400]
  • کاظمی‌.علی‌اصغر تغییر رویکرد ترکیه نسبت به اكـراد در روند اروپایی‌شدن [ دوره3, شماره 7 - تابستان سال 1398]
  • کریمی فرد.حسین جایگاه سازمان‌های بین‌المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [ دوره1, شماره 4 - زمستان سال 1392]
  • کمالی اردکانی.مسعود فرایند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی [ دوره4, شماره 13 - زمستان سال 1400]
  • کیانی.علی اکبر نهادهای بین‌المللی؛ مدل‌سازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیست [ دوره3, شماره 7 - تابستان سال 1398]