ف

  • فاخری.مهدی واکاوی روند اصلاحات در سازمان جهانی تجارت [ دوره5, شماره 14 - بهار سال 1401]
  • فرازی. مهدی کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران [ دوره4, شماره 11 - تابستان سال 1399]
  • فرازی. مهدی کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران [ دوره4, شماره 11 - تابستان سال 1400]
  • فراهانی.ناهید کنگره آمریکا و اصلاحات سازمان‌ملل متحد [ دوره1, شماره 3 - پاییز سال 1392]
  • فلاح.مهدی تعارض منافع در داوری بین‌المللی با تأکید بر اصول راهنمای کانون بین‌المللی وکلا [ دوره1, شماره 2 - تابستان سال 1392]