ذ

  • ذاکریان.مهدی سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالي: تحولی مهم در حقوق بین‏الملل [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1392]
  • ذاکریان.مهدی تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر [ دوره3, شماره 6 - بهار سال 1398]