اخبار نشریه

انتشار شماره 12 (پاییز) فصلنامه

شماره 12 فصلنامه سازمان های بین المللی منتشر شد. برای مشاهده و مطالعات مقاله این شماره به سایت فصلنامه مراجعه نمایید. 

http://iojournal.csr.ir/issue/600274